tại sao nói cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đồng thời cũng là cuộc cách mạng tư s

Question

tại sao nói cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đồng thời cũng là cuộc cách mạng tư sản

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-11-21T21:38:23+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T21:39:41+00:00

  Bởi vì:

  – Cuộc chiến tranh nhằm chống lại ách thống trị của TD Anh đối với các thuộc địa ở Bắc Mĩ và giải phóng các bang thuộc địa này.

  – Sau cuộc chiến tranh, các thuộc địa đã giành được độc lập, thành lập 1 nhà nước mới, mở đường cho CNTB ở Mĩ phát triển 

  + Lãnh đạo: Tư sản (Gioóc-giơ Oasinhtơn).

  + Mục tiêu: chống lại thực dân Anh, giành độc lập.

  + Lực lượng: Đông đảo nhân dân.

  + Hướng phát triển: phát triển theo hướng TBCN.

  => thực chất là 1 cuộc CMTS.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )