tại sao Việt Nam lại tham gia nhiều thành phần kinh tế

Question

tại sao Việt Nam lại tham gia nhiều thành phần kinh tế

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-08-04T20:33:55+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:35:17+00:00

  Trong nền kinh tế quá độ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay do trình độ phát triển chưa cao, chưa đồng đều của lực lượng sản xuất mà còn tồn tại khách quan cả chế độ sở hữu tư nhân (chế độ tư hữu) với nhiều hình thức sở hữu như: hình thức sở hữu tư nhân của cá thể, của hộ gia đình, của tiểu chủ, của nhà tư bản (sở hữu tư nhân tư bản), của tập đoàn tư bản… 

  0
  2021-08-04T20:35:47+00:00

  trong nền kinh tế quá độ của thời kì quá độ nên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay do trình độ phát tiển chưa cao nênphair tham gia nhiều nền kinh tế của nước ngoài để đẩy mạnh sự phát triển đất nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )