Tam giác ABC đều. Gọi d,e,f là 3 điểm lần lượt nằm trên cạnh ab,bc,ca sao chi ad=be=cf a) chứng minh tam giác DEF là tam giác đều b) gọi m,n,k là 3

Question

Tam giác ABC đều. Gọi d,e,f là 3 điểm lần lượt nằm trên cạnh ab,bc,ca sao chi ad=be=cf
a) chứng minh tam giác DEF là tam giác đều
b) gọi m,n,k là 3 điểm làn lượt nằm trên các tia đối của các tia ab,bc,ca sao cho am=bn=ck. Chứng minh tam giác MNK là tam giác đều

in progress 0
Adeline 5 tháng 2021-07-16T07:01:14+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:02:34+00:00

  Cách làm: 

  Bạn tự vẽ hình ra:

  Có ΔABC đều ⇒ góc A = góc B = góc C = 60°

  Có AB = AC ( ΔABC đều ) mà AD = CF ⇒ AB – AD = AC – CF

  ⇒ BD = AF

  Xét ΔEBD và ΔDAF có

  BD = AF ( cmt )

  Góc EBD = góc DAF = 60° ( cmt )

  BE = AD ( gt )

  ⇒ ΔEBD =  ΔDAF ( c-g-c )

  ⇒ DE = DF ( hai cạnh tương ứng )

  CMTT: ΔADF = ΔCFE ⇒ DF = EF ( hai cạnh tương ứng )

  ⇒ DE = DF = EF ⇒ ΔDEF đều

  b. ΔCNK và ΔAKM có: CN = AK ( do AC = BC ; NB = CK ⇒ BC + NB = AC + CK ⇒ CN = AK )

  Góc NCK = góc KAM ( do góc NCK = 180° – góc ACB; góc KAM = 180° – góc BAC mà góc BAC = góc ACB do ΔABC đều ⇒ góc NCK = góc KAM)

  CK = AM ( gt ) 

  ⇒ ΔCNK = ΔAKM (c -g-c )

  ⇒ NK = KM

  CMTT ta cũng có: NM = NK

  ⇒ NK = NM = KM

  ⇒ ΔMNK đều

  0
  2021-07-16T07:02:57+00:00

  a,xét Δ ADF : góc A = 60 độ, AD=AF ⇒ Δ ADF đều ⇒ AD=AF=DF (1)

  mà AD=BE=CF ⇒ Δ BED và Δ FEC đều 

  ⇒  BD=DE=BE (2) và EF=EC=CF (3)

  1,2,3 ⇒ DF=DE=EF ⇒ ΔDEF đều

  b, xét Δ MAK và Δ KCN 

  góc MAK = góc KCN =120 độ ( là góc ngoài ΔABC)

  AK=CN 

  CK : chung

  ⇒ Δ MAK = Δ KCN (c.g.c) ⇒ MK=NK(4)

  xét Δ MAK và ΔNBM

  góc MAK= góc NBM

  MA: chung

  BM=AK

  ⇒ Δ MAK = ΔNBM (c.g.c)⇒ MK=MN (5)

  từ 4,5 ⇒ MK=MN=NK 

  ⇒ΔMNK đều

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )