Tam giac co so do cac goc A, gocB, goc C lan luoc ti le voi 1:2:3. Tinh so do cac goc cua tam giac ABC

Question

Tam giac co so do cac goc A, gocB, goc C lan luoc ti le voi 1:2:3. Tinh so do cac goc cua tam giac ABC

in progress 0
Ayla 3 ngày 2021-12-07T22:25:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:27:17+00:00

  Ta có góc A + góc B + góc C = 180°

  —> 1x + 2x + 3x = 180°

  —> x = 30°

  —> góc A = 30°, góc B = 60°, góc C = 90°

   

  0
  2021-12-07T22:27:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi các góc trong `Δ` lần lượt là `a,b,c(a,b,c>0)`

  Vì `a,b,c` tỉ lệ `1,2,3`

  `⇒\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}` và `a+b+c=180^o`

  Áp dụng T/C dãy tỉ số `=` nhau

  `\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}=\frac{a+b+c}{1+2+3}=\frac{180^o}{6}=30^o`

  Do đó:`\frac{a}{1}=30^o⇒a=30^o`

            `\frac{b}{2}=30^o⇒b=60^o`

             `\frac{c}{3}=30^o⇒c=90^o`

  Vậy các góc trong `Δ` lần lượt là:`30^o,60^o,90^o`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )