Tam giác Pascal kích thước n là tam giác gồm n dòng được định nghĩa như sau: 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 Tại dòng th

Question

Tam giác Pascal kích thước n là tam giác gồm n dòng được định nghĩa như sau:
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
Tại dòng thứ i:
a[i][0] = a[i][i] = 1
a[i][j] = a[i-1][j-1] + a[i-1][j]
Bạn hãy viết chương trình in ra một tam giác Pascal
Input
Một dòng chứa số nguyên n (1 <= n <= 50) Output Gồm n dòng của tam giác Pascal tương ứng. Trên dòng thứ i gồm i số nguyên, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

in progress 0
Clara 2 tháng 2021-07-24T19:07:53+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:09:17+00:00

  uses crt;
  var i,n,j:byte;
  a:array[-2..52,-2..52] of integer;
  BEGIN
          clrscr;
          write(‘Nhap n:’); readln(n);
          for i:=0 to n do
                  for j:=0 to n do
                  a[i,j]:=0;
          a[1,1]:=1;
          for i:=2 to n do
                  for j:=1 to i do
                  a[i,j]:=a[i-1,j-1]+a[i-1,j];
          for i:=1 to n do
          begin
                  for j:=1 to i do write(a[i,j]:6);
                  writeln
          end;
          readln
  END.

  Chúc bạn học tốt.

  Cho mình xin câu trả lời hay nhất.

  0
  2021-07-24T19:09:43+00:00

  Quy hoạch động nha bạn

  program tamgiacpascal;
  uses crt;
  var A:array[0..100,0..100] of longint;
      n,i,j:integer;
  begin
  clrscr;
  write(‘Nhap n: ‘);   readln(n);
  writeln(‘Tam giac pascal bac ‘,n,’ la: ‘);
  fillchar(A,sizeof(A),0);
  A[1,1]:=1;
  for i:=2 to n+1 do
   for j:=1 to i do
    A[i,j]:=A[i-1,j]+A[i-1,j-1];
  for i:=1 to n+1 do
   begin
    for j:=1 to i do
     write(A[i,j]:4);
    writeln;
   end;
  readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )