thả 1 quả cầu bằng thép khối lượng 0 3kg ở nhiệt độ 80 độ C vào 2kg nước ở 40 độ C. Biết nhiệt dung riêng của nc là 4200J/kg.K , nhiệt dung riêng của

Question

thả 1 quả cầu bằng thép khối lượng 0 3kg ở nhiệt độ 80 độ C vào 2kg nước ở 40 độ C. Biết nhiệt dung riêng của nc là 4200J/kg.K , nhiệt dung riêng của thép là 460J/kg.K . hỏi nước nóng thêm bao nhiêu độ khi có cân bằng nhiệt?

in progress 0
Madelyn 5 tháng 2021-07-16T17:03:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:05:05+00:00

  Đáp án:

  Nhiệt lượng thép tỏa ra là:

  `Q_{1}=m.c.(t_{1}-t)`

  `Q_{1}=0,3.460.(80-t)`

  `Q_{1}=138.(80-t)(J)`

  Nhiệt lượng nước thu vào là:

  `Q_{2}=m.c.(t_{2}-t)`

  `Q_{2}=2.4200.(t-40)`

  `Q_{2}=8400(t-40)(J)`

  Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là

  `Q_{1}=Q_{2}`

  `138.(80-t)=8400(t-40)`

  `t=40,64°C`

  Nhiệt độ nước nóng lên thêm là:

  `∆t=t-t_{2}=40,64-40=0,64°C`

  0
  2021-07-16T17:05:18+00:00

  Đáp án:

  $\Delta {t_2} = {0,65^o}C$ 

  Giải thích các bước giải:

  Độ nóng thêm của nước khi có cân bằng nhiệt là:

  $\begin{array}{l}
  {Q_{toa}} = {Q_{thu}}\\
   \Leftrightarrow {m_1}{c_1}\Delta {t_1} = {m_2}{c_2}\Delta {t_2}\\
   \Leftrightarrow 0,3.460.\left( {80 – {t_{cb}}} \right) = 2.4200.\left( {{t_{cb}} – 40} \right)\\
   \Leftrightarrow {t_{cb}} = {40,65^o}C\\
   \Rightarrow \Delta {t_2} = {t_{cb}} – {t_2} = 40,65 – 40 = {0,65^o}C
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )