Thả 1 quả cầu thép 100°C vào 1 cốc nước 20°C Sau 1 thời gian Nhiệt độ của nước+ cầu bằng 30°C Tính khối lượng của quả cầu, biết kl nước là 500g Nho n

Question

Thả 1 quả cầu thép 100°C vào 1 cốc nước 20°C
Sau 1 thời gian
Nhiệt độ của nước+ cầu bằng 30°C
Tính khối lượng của quả cầu, biết kl nước là 500g
Nho nhiệt rung riêng nước là 4200j/kg
Quả cầu thép=460j/kg.k
( Giả sử chỉ nước và cầu trao đổi nhiệt cho nhau)

in progress 0
Faith 1 tháng 2021-09-10T03:08:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:09:49+00:00

  Đáp án:

   $m_{thép} = 0,652kg$

  Giải thích các bước giải:

   Gọi khối lượng của quả cầu thép là $m_{thép}$ 

  Nhiệt lượng mà quả cầu thép toả ra là: 

  $Q_{toả} = m_{thép}.c_{thép}.(100 – 30) = m_{thép}.460.70 = 32200m_{thép}$ 

  Nhiệt lượng mà nước thu vào là: 

  $Q_{thu} = m_{nước}.c_{nước}(30 – 20) = 0,5.4200.10 = 21000J$ 

  Phương trình cân bằng nhiệt $Q_{toả} = Q_{thu}$ hay: 

  $32200m_{thép} = 21000$ 

  $<=>m_{thép} = 0,652kg$

  0
  2021-09-10T03:10:22+00:00

  Đáp án:

  Khối lượng của quả cầu thép là 0,652kg 

  Giải thích các bước giải:

  Vì nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng thu vào nên ta có:

  \[\begin{array}{l}
  {Q_{toa}} = {Q_{thu}}\\
   \Leftrightarrow {m_1}{c_1}\Delta {t_1} = {m_2}{c_2}\Delta {t_2}\\
   \Leftrightarrow {m_1}.460.\left( {100 – 30} \right) = 0,5.4200.\left( {30 – 20} \right)\\
   \Leftrightarrow {m_2} = 0,652kg
  \end{array}\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )