Thả mẫu Ca vào cốc đựng CH3COOH Viết phương trình và nêu hiện tượng Nhỏ axit axentic CH3COOH vào cốc đựng CuO Viết phương trình và nêu hiện tượng

Question

Thả mẫu Ca vào cốc đựng CH3COOH
Viết phương trình và nêu hiện tượng
Nhỏ axit axentic CH3COOH vào cốc đựng CuO
Viết phương trình và nêu hiện tượng

in progress 0
Clara 2 tháng 2021-10-16T18:45:37+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:46:45+00:00

  1/ 

  Ca tan, tạo khí không màu.

  $Ca+ 2CH_3COOH \to (CH_3COO)_2Ca+ H_2$

  $Ca+ 2H_2O \to Ca(OH)_2+ H_2$

  2/

  Bột CuO tan dần.

  $CuO+ 2CH_3COOH \to (CH_3COO)_2Cu+ H_2O$

  0
  2021-10-16T18:47:18+00:00

  Đáp án:

  – Thả mẫu Ca vào cốc đựng CH3COOH 

  PTHH: $Ca + 2CH3COOH –> (CH3COO)2Ca + H2$

              $Ca + 2H2O –> Ca(OH)2 + H2 ↑$

  HT: có khí không màu thoát ra

  – Nhỏ axit axentic CH3COOH vào cốc đựng CuO 

  PTHH: $CuO + 2CH3COOH –> (CH3COO)2Cu + H2O$ 

  HT: CuO tan

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )