Thả một miếng đồng được đun nóng tới 150 0 C vào 500g nước ở 20 0 C làm nước nóng lên tới 30 0 C. a. Tính nhiệt lượng nước thu vào. b. Tính khối lượng

Question

Thả một miếng đồng được đun nóng tới 150 0 C vào 500g nước ở 20 0 C làm nước nóng
lên tới 30 0 C.
a. Tính nhiệt lượng nước thu vào.
b. Tính khối lượng của miếng đồng nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình đựng nước và
môi trường bên ngoài.
Cho biết nhiệt dung riêng của nước và của đồng lần lượt là 4200J/kg.K và 380J/kg.K.

in progress 0
Serenity 2 tháng 2021-10-04T06:31:28+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:32:57+00:00

  Đáp án:

  a. Qthu = 21 000J

  b. md = 0,46kg

  Giải thích các bước giải:

  a. Nhiệt lượng nước thu vào là:

  \[{Q_{thu}} = {m_n}{c_n}\Delta {t_n} = 0,5.4200.\left( {30 – 20} \right) = 21000J\]

  b.Vì nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng thu vào nên ta có:
  \[{Q_{thu}} = {Q_{toa}} = {m_d}{c_d}\Delta {t_d} \Rightarrow {m_d} = \frac{{{Q_{thu}}}}{{{c_d}\Delta {t_d}}} = \frac{{21000}}{{380.\left( {150 – 30} \right)}} = 0,46kg\]

  0
  2021-10-04T06:33:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a. Nhiệt lượng nước thu vào để nóng lên:

   Q = 0,5.4200.(30 – 20) = 21 000J

   b. Gọi khối lượng nước là m.

   Nhiệt lượng miếng đồng toả ra là:

   Q’ = m.380.(150 – 30) = 45 600m

   Vì Q = Q’ nên 45600m = 21000

  hay m = 0,46kg

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )