Thả một miếng đồng khối lượng 497g đc nung nóng đến 100 độ C vào nhiệt lượng kế chừa 600g nc ở nhiệt độ 14°C hỏi khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ c

Question

Thả một miếng đồng khối lượng 497g đc nung nóng đến 100 độ C vào nhiệt lượng kế chừa 600g nc ở nhiệt độ 14°C hỏi khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của thau nc là bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200j/kg.K của đồng là 380j/kg .k coi như chỉ có đồng vào nước trao đổi nhiệt

in progress 0
aihong 1 năm 2021-09-11T23:59:18+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:00:50+00:00

  Đáp án:

  Nhiệt độ cân bằng là $t = 20^0C$

  Giải thích các bước giải:

   Gọi nhiệt độ cân bằng là t. 

  Nhiệt lượng mà miếng đồng toả ra: 

  $Q_{toả} = m_{đồng}.c_{đồng}(100 – t) = 0,497.380(100 – t) = 188,86(100 – t)$ 

  Nhiệt lượng nước thu vào là: 

  $Q_{thu} = m_{nước}.c_{nước}(t – 14) = 0,6.4200(t – 14) = 2520(t – 14)$ 

  Phương trình cân bằng nhiệt $Q_{toả} = Q_{thu}$ hay: 

  $188,86(100 – t) = 2520(t – 14)$ 

  $<=> t = 20$ 

  Vậy nhiệt độ cân bằng là $t = 20^0C$

  0
  2021-09-12T00:01:06+00:00

  Đáp án:

   t=20°C

  Giải thích các bước giải:

   Gọi t (°C) là nhiệt độ của thau nước khi cân bằng nhiệt

  Nhiệt lượng mà miếng đồng tỏa ra

  Qtoả=0,497.380.(100-t )

  => Qtoả=188,86.(100-t) (J)

  Nhiệt lượng mà nước thu vào

  Qthu=0,6.4200.(t-14)

  => Qthu=2520.(t-14) (J)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt :

  Qtoả=Qthu

  => 188,86.(100-t)=2520.(t-14)

  => t = 20°C

  Vậy nhiệt độ của thau nước khi cân bằng nhiệt là 20°C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )