Thả một miếng nhôm có khối lượng 500 gam được nung nóng đến 90 °C vào một bình làm bằng đồng có khối lượng 200 gam 900 gam nước ở 20 °C. Xác định nhiệ

Question

Thả một miếng nhôm có khối lượng 500 gam được nung nóng đến 90 °C vào một bình làm bằng đồng có khối lượng 200 gam 900 gam nước ở 20 °C. Xác định nhiệt độ của nước khi có sự cân bằng nhiệt
Nhiệt dung riêng của nhôm, đồng và nước lần lượt là 800/Kg.K; 380kg.K; 4200kg.k (bỏ qua nhiệt lượng do môi trường ngoài hấp thụ)
Mọi người giúp mk với mai mk thi rồi. Cảm ơn ạaa

in progress 0
Samantha 5 tháng 2021-07-16T07:20:39+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:22:01+00:00

  Đáp án:

  \(26,{6^0}C\)

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt

  \(\begin{array}{l}
  {m_1} = 500g = 0,5kg\\
  {t_1} = {90^0}C\\
  {c_1} = 800J/kg.K\\
  {m_2} = 200g = 0,2kg\\
  {c_2} = 380J/kg.K\\
  {m_3} = 900g = 0,9kg\\
  {c_3} = 4200J/kg.K\\
  {t_2} = {20^0}C\\
  t?
  \end{array}\)

  Phương trình cân bằng nhiệt

  \[\begin{array}{l}
  {Q_{toa}} = {Q_{thu}}\\
   \Rightarrow {m_1}{c_1}.\left( {{t_1} – t} \right) = {m_2}{c_2}\left( {t – {t_2}} \right) + {m_3}{c_3}\left( {t – {t_2}} \right)\\
   \Rightarrow 0,5.800.\left( {90 – t} \right) = 0,2.380.\left( {t – 20} \right) + 0,9.4200.\left( {t – 20} \right)\\
   \Rightarrow t = 26,{6^0}C
  \end{array}\]

  0
  2021-07-16T07:22:20+00:00

  Đáp án: `t=26,6^oC`

  Giải:

  Gọi miếng nhôm là (1), bình đồng là (2), nước là (3)

  `m_1=500g=0,5kg`

  `m_2=200g=0,2kg`

  `m_3=900g=0,9kg`

  Nhiệt lượng do miếng nhôm tỏa ra:

  `Q_1=m_1c_1(t_1-t)`

  `Q_1=0,5.800.(90-t)=36000-400t`

  Nhiệt lượng do bình đồng thu vào:

  `Q_2=m_2c_2(t-t_2)`

  `Q_2=0,2.380.(t-20)=76t-1520`

  Nhiệt lượng do nước thu vào:

  `Q_3=m_3c_3(t-t_2)`

  `Q_3=0,9.4200.(t-20)=3780t-75600`

  Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt:

  `Q_1=Q_2+Q_3`

  ⇔ `36000-400t=76t-1520+3780t-75600`

  ⇔ `4256t=113120`

  ⇒ $t=26,6 \ (^oC)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )