Thả một miếng thép 2 kg đang ở nhiệt độ 345°C vào một bình đựng 3 lít nước. Sau khi cân bằng nhiệt độ cuối cùng là 30°C. Bỏ qua sự tỏa nhiệt qua môi t

Question

Thả một miếng thép 2 kg đang ở nhiệt độ 345°C vào một bình đựng 3 lít nước. Sau khi cân bằng nhiệt độ cuối cùng là 30°C. Bỏ qua sự tỏa nhiệt qua môi trường. Biết nhiệt dung riêng của thép, nước lần lượt là 460 J/kg.K, 4200 J/kg.K. Nhiệt độ ban đầu của nước là:

in progress 0
Maria 1 năm 2021-07-20T19:00:05+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T19:01:46+00:00

  Đáp án:

   tóm tắt

  m1=2kg

  c1=460J/Kg.K

  t=345°C

  t1=30°C

  m2=3kg

  c2=4200J/Kg.K

  t2=???

  Giải

  NHiệt lượng 2 kg thép tỏa ra 

      Q1=m1.c1.(t-t1)=2.460.(345-30)=289800 (J)

  NHiệt lượng 3 lít nước nhận vào 

       Q2=m2.c2.(t1-t2)=3.4200.(30-t2)=12600.(30-t2) (J)

  vì nhiệt lượng tỏa ra = nhiệt lượng thu vào 

       Q1=Q2

         289800=12600.(30-t2)

          378000-12600.t2=289800

           12600.t2=88200

            t2=7

  vậy nhiệt độ ban đầu của nước là 7°C

  Giải thích các bước giải:

   Đúng 100%$#

  @&*&*:::::)))))

  0
  2021-07-20T19:01:49+00:00

  $\text{Đổi:3lít=3kg}$

  $\text{Gọi nhiệt độ ban đầu của nước là a(a∈R)}$

  $\text{Nhiệt lượng của miếng thép tỏa ra là:}$

  $\text{Q1 = m1.c1.Δt1 = 2.460.(345 – 30) = 289800 (J)}$

  $\text{Nhiệt lượng mà nước thu vào là:}$

  $\text{Q2 = m2.c2.Δt2 = 3.4200.(30 – a)}$

  $\text{Theo phương trình cân bằng nhiệt, nhiệt lượng của miếng thép tỏa ra }$

  $\text{= nhiệt lượng mà nước thu vào}$

  $\text{⇒Q1 = Q2 }$

  $\text{⇔ 289900 = 3.4200.(30 – a)}$

  $\text{⇔ a = 7°C }$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )