thái cho bình 5 nhãn vỡ bình cho dương 3 nhãn vở thì mỗi bạn có 20 nhãn vở hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu nhãn vở. Giải giúp với Mình tính là Thái

Question

thái cho bình 5 nhãn vỡ bình cho dương 3 nhãn vở thì mỗi bạn có 20 nhãn vở hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu nhãn vở. Giải giúp với
Mình tính là
Thái là 20+5=25
Bình là 20+5-3=22
Duong là 20-3=17
Mình bị nhầm gì á mà cộng lại số nhãn vỡ không được 60

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-08-09T15:37:24+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:38:28+00:00

  Lúc đầu Thái có số nhãn vở là: 20 + 5 = 25 (nhãn)

  Lúc đầu Bình có số nhãn vở là: 20 – 5 + 3 = 18 (nhãn)

  Lúc đầu Dương có số nhãn vở là: 20 – 3 = 17 (nhãn)

                               Đ/S: Thái      : 25 nhãn vở

                                       Bình     : 18 nhãn vở

                                       Dương : 17 nhãn vở

  0
  2021-08-09T15:38:43+00:00

  Thái (người cho) phải là:

  20 + 5 = 25 (nhãn vở)

  Bình (người nhận và cho) phải là:

  20 – 5 + 3 = 18 (nhãn vở)

  Dương (người nhận) phải là:

  20 – 3 = 17 (nhãn vở)

  Tổng số nhãn vở của 3 bạn là:

  25 + 18 + 17 = 60 (nhãn vở)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )