THáng 10 và 11 và 12 có những ngày nào

Question

THáng 10 và 11 và 12 có những ngày nào

in progress 0
Anna 1 tháng 2021-08-04T20:14:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:15:55+00:00

  THáng 10 có những ngày : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 (có 31 ngày)

  THáng 11 có những ngày : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 (có 30 ngày)

  THáng 12 có những ngày : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 (có 31 ngày)

  0
  2021-08-04T20:16:25+00:00

  tháng 10 có 30 ngày 

  tháng 11 có 31 ngày

  tháng 12 có 30ngày

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )