Thang máy là dụng cụ khá phổ biến hiện nay, giúp việc vận chuyển người và hàng hóa thuận tiện hơn. Giả sử thang máy có khối lượng 500 kg và đang chở 1

Question

Thang máy là dụng cụ khá phổ biến hiện nay, giúp việc vận chuyển người và
hàng hóa thuận tiện hơn. Giả sử thang máy có khối lượng 500 kg và đang chở 10
người, mỗi người có khối lượng 60 kg, đi lên cao 20 m hết 40 giây .
a. Tính trọng lượng của người và thang máy.
b. Tính công của động cơ thang máy.
c. Tính công suất của động cơ thang máy.
Yup với!!!!!!!!!!

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-10-01T02:43:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T02:44:47+00:00

  Đáp án:

  a. 11 000N 

  b. 220 000J

  c. 5 500W

  Giải thích các bước giải:

  a. Trọng lượng của người và thang máy là:

  \[P = 10m = 10.\left( {500 + 10.60} \right) = 11000N\]

  b .Công của động cơ thang máy là:

  \[A = P.h = 11000.20 = 220000J\]

  c. Công suất của động cơ thang máy là:

  \[P = \frac{A}{t} = \frac{{220000}}{{40}} = 5500W\]

   

  0
  2021-10-01T02:45:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a. Khối lượng tổng cộng người và thang là:

   m = 500 + 10.60 = 1100kg

   Trọng lượng người và thang:

   P = 10.m = 10.1100 = 11 000N

   b. Công của động cơ thang máy:

   A = P.h = 11000.20 = 220 000J

   c. Công suất của thang máy:

   $P_{cs}$ = A/t = 220 000/40 = 5500W

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )