Thấu kính có độ tụ D=5dp, vệt sáng AB đặt trước thấu kính cho ảnh cao 3 lần vật. Xác định vị trí của vật.

Question

Thấu kính có độ tụ D=5dp, vệt sáng AB đặt trước thấu kính cho ảnh cao 3 lần vật. Xác định vị trí của vật.

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-09-11T00:07:46+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T00:09:26+00:00

  Đáp án:

   Vật cách kính 13,3 cm hoặc 26,7cm

  Giải thích các bước giải:

   Ảnh thật: 

  $\begin{array}{l}
  \frac{{d’}}{d} = 3 \Rightarrow d’ = 3d\\
  \frac{1}{d} + \frac{1}{{d’}} = \frac{1}{f} = D\\
   \Rightarrow \frac{1}{d} + \frac{1}{{3d}} = 5\\
   \Rightarrow d = 0,267m = 26,7cm
  \end{array}$

  Ảnh ảo

  $\begin{array}{l}
  \frac{{d’}}{d} =  – 3 \Rightarrow d’ =  – 3d\\
  \frac{1}{d} + \frac{1}{{d’}} = \frac{1}{f} = D\\
   \Rightarrow \frac{1}{d} + \frac{1}{{ – 3d}} = 5\\
   \Rightarrow d = 0,133m = 13,3cm
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )