Thay mp Oxy cho 3 điểm D(-1;2);K(-2;5);H(0;-3) a. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn DH và tọa độ trong tâm tam giác DHK b. Tính độ dài các cạnh và chu

Question

Thay mp Oxy cho 3 điểm D(-1;2);K(-2;5);H(0;-3)
a. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn DH và tọa độ trong tâm tam giác DHK
b. Tính độ dài các cạnh và chu vi của tam giác DHK
c. Tìm tọa độ điểm E để tứ giác DKHE là hình bình hành

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-08-05T16:02:52+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:03:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   I\((\frac{-1}{2};\frac{-1}{2})\)

  G\((-1;\frac{4}{3})\)

   Vectơ DK(-1;3)  => DK= \(\sqrt{10}\)

  Vectơ DH(1;-5) => DH= \(\sqrt{26}\)

  Vectơ HK(-2;8)    => HK= \(2\sqrt{17}\)

  Chu vi tam giác DHK=DK+DH+HK=\(\sqrt{10}+\sqrt{26}+2\sqrt{17}=16.5\)

  DHKE là hình bình hanh

   Vectơ DE  cùng phương với vectơ HK

  gọi E(x;y)

  => Vectơ DE( x+1;y-2)

  \(\frac{x+1}{-2}=\frac{y-2}{8}\)

  => 8x+2y=-4(1)

   Vectơ DH cùng phương  vectơ KE

  Vectơ KE( x+2;y-5)

  => \(\frac{x+2}{1}=\frac{y-5}{-5}\)

  => -5x-y=5(2)

  Từ (1)&(2)=> x=-3

  Y=10

  => E(-3;10)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )