Thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân ?cho VD

Question

Thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân ?cho VD

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-07-16T13:11:59+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-16T13:13:20+00:00

  -Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền cơ bản của công dân về lĩnh vực chính trị được ghi nhận trong đạo luật cơ bản của Nhà nước, theo đó nhà nước bảo đảm cho công dân có quyền tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào việc quản lí nhà nước và xã hội.

  -VD: Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

  1
  2021-07-16T13:13:33+00:00

  ∞ Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân : là quyền tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước và các tổ chức xá hội, tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động của Nhà nước và xã hội

  ∞ Ví dụ về quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân :

  – Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội

  – Tham gia biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân

  – Khiếu nại, tố cáo khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật

  – Thảo luận về các vấn đề của địa phương trong những cuộc họp ở tổ dân phố, xã, phường.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )