Thế nào là số hữu tỉ dương ? Số hữu tỉ âm?

Question

Thế nào là số hữu tỉ dương ? Số hữu tỉ âm?

in progress 0
Eliza 1 giờ 2021-09-07T10:11:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:13:33+00:00

  Số hữu tỉ lớn hơn 0 là số hữu tỉ dương

  Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 là số hữu tỉ âm

  số 0 không phải là số hữu tỉ âm và cũng không phải là số hữu tỉ dương

  0
  2021-09-07T10:13:51+00:00

  -Số hữu tỉ dương là số hữu tỉ có tử  là số dương (lớn hơn 0)

  -số hữu tỉ âm là số hữu tỉ co tử là số âm (nhỏ hơn 0)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )