Thể tích của một miếng sắt là 2dm^3 .Nhúng miếng sắt trong nước thì lực đẩy ác si mét tác dụng lên miếng sắt là bao nhiêu ?biết trọng lượng riêng của

Question

Thể tích của một miếng sắt là 2dm^3 .Nhúng miếng sắt trong nước thì lực đẩy ác si mét tác dụng lên miếng sắt là bao nhiêu ?biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m^3
a.10N
b.15N
c. 20N
d. 25N

in progress 0
Margaret 4 tháng 2021-08-16T01:20:17+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T01:21:31+00:00

  Đáp án:

   $F_A = 20(N)$

  Giải thích các bước giải:

   Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng sắt là : 

  $F_A = d.V = 10000.0,002 = 20(N)$

  0
  2021-08-16T01:22:01+00:00

  Đáp án:

  \({F_A} = 20N\)

  Giải thích các bước giải:

  Lực đẩy acsimet tác dụng lên miếng sắt là:

  \({F_A} = {d_n}V = {10000.2.10^{ – 3}} = 20N\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )