the tich khong khi o dieu kien tieu chuan chua 20% the tich oxi can dung de dot chay 9.2gam ruou etylit nguyen chat

Question

the tich khong khi o dieu kien tieu chuan chua 20% the tich oxi can dung de dot chay 9.2gam ruou etylit nguyen chat

in progress 0
Sadie 5 tháng 2021-07-23T08:57:30+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:58:38+00:00

  ta có pthh :C2H5OH +3O2 ———->2CO2 +3H2O
  Tỳ lệ :0,2 mol—–0,6 mol—–0,4 mol 
  VCO2 :0,4 X 22,4 =tự tính
  nCO2=0,6mol ——–>n KK =0,6 X 100/20 =3 MOL
  Vkk =3 x 22,4 =67,2 l
  5 sao nhaaa

  0
  2021-07-23T08:58:44+00:00

  Đáp án:

  \({V_{kk}} = 67,2l\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {C_2}{H_5}OH + 3{O_2} \xrightarrow{t^0} 2C{O_2} + 3{H_2}O\\
  {n_{{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{{9,2}}{{46}} = 0,2mol\\
  {n_{{O_2}}} = 3{n_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,6mol\\
  {V_{{O_2}}} = 0,6 \times 22,4 = 13,44l\\
  {V_{kk}} = 5{V_{{O_2}}} = 13,44 \times 5 = 67,2l
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )