They will provide equipment ____________ all of us. in with about for

Question

They will provide equipment ____________ all of us.
in
with
about
for

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-08-21T17:06:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:07:21+00:00

  -> for

  Dịch: Họ sẽ cung cấp thiết bị cho tất cả chúng ta.

  0
  2021-08-21T17:07:59+00:00

  They will provide equipment ____________ all of us.

  in

  with

  about

  for

  Giải thích:câu này dịch là:Họ sẽ cung cấp thiết bị ___________ tất cả chúng ta.Mà những từ này có nghĩa là:

  in:trong
  with:với
  about:trong khoảng
  for:cho

  Từ “for” có nghĩa hợp lý nhất=>chọn từ “for”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )