Thông đi xe ô tô khởi hành từ A lúc 7 giờ qua B để đến C với vận tốc 45km/giờ. Cùng lúc đó, Minh đi xe gắn máy cũng khởi hành từ B để đến C với vận tố

Question

Thông đi xe ô tô khởi hành từ A lúc 7 giờ qua B để đến C với vận tốc
45km/giờ. Cùng lúc đó, Minh đi xe gắn máy cũng khởi hành từ B để đến C với vận tốc 36km/giờ. A cách B là 24,75km. Hỏi Thông đuổi kịp Minh lúc mấy giờ??

in progress 0
Eden 3 tháng 2021-09-09T16:06:56+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T16:08:08+00:00

  Đáp án:

   Tham khảo

  Giải thích các bước giải:

   Trong1 giờ,Thông đi được hơn Minh là:

  45-36=9(km)

  Thời gian để Thông đuổi kịp Minh là:

  24,75:9=2.75(giờ)

  Lúc Thông đuổi kịp Minh là:

  7+2,75=9,75(giờ)

  Đổi 9,75(g)=9giờ 45phút

  Đáp số:9giờ45phút

  0
  2021-09-09T16:08:11+00:00

  Hiệu vận tốc 2 abnj là:

  45 – 36 = 9 (km/giờ)

  Thời gian Thông đuổi kịp Minh là:

  24,75 : 9 = 2,75 (giờ)

  Đổi: 2,75 giờ = 2 giờ 45 phút

  Thời điểm Thông đuối kịp Minh là:

  7 giờ + 2 giờ 45 phút = 9 giờ 45 phút

  ĐS: 9 giờ 45 phút 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )