thu gọn a) a= |x-2|+x-5 với x<2 b)b= |2+x|- (x-1) với x>-2 c)c=|x+1|-|x-2|với-1

Question

thu gọn
a) a= |x-2|+x-5 với x<2 b)b= |2+x|- (x-1) với x>-2
c)c=|x+1|-|x-2|với-1

in progress 0
Madeline 2 tuần 2021-07-09T22:21:26+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:22:46+00:00

  a) Vì x<2 =>(x-2) âm

  <=> a=-(x-2)+x-5

  <=> a=-x+2+x-5 <=> a= ( -x+x) + (2-5)=> a= -3

  b) Vì x>-2 => (2+x) dương

  <=> b= (2+x)-(x-1)<=> b= 2+x – x+1<=>b=(2+1)+(x-x)=>b=3 

   c) Vì -1<x<2=> (x+1)dương ; ( x-2) âm

  <=> c= (x+1) + ( x-2) <=> c= x+1+x-2<=> c= 2X +(-1)

  d) Vì x≥5 ⇒(x-1);(x-2);(x-3);(x-4) dương

  ⇔d= x-1+x-2+x-3+x-4+10⇔d= 4x

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )