thu gọn các biểu thức sau rồi tính các biểu thức đã thu gọn: a=5x nhân y mũ 3 (âm 2x mũ 2 nhân y)tất cả mũ 3 âm6 x mũ 5 nhân y mũ 2( âm 7x mũ 2 nhân y

Question

thu gọn các biểu thức sau rồi tính các biểu thức đã thu gọn: a=5x nhân y mũ 3 (âm 2x mũ 2 nhân y)tất cả mũ 3 âm6 x mũ 5 nhân y mũ 2( âm 7x mũ 2 nhân y mũ4) với x=âm 1 phần 2; y= 2

in progress 0
Bella 1 năm 2021-12-02T06:33:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T06:35:34+00:00

  Đáp án:

   ` A = 5x.y^3. (-2x^2y)^3 . (-6x^5y^2).(-7x^2y^4)`

  `  = 5xy^3 . (-8x^5y^3) . (-6x^5y^2).(-7x^2y^4)`

  ` = [ 5.(-8).(-6).(-7)] . (x.x^5.x^5.x^2) . ( y^3.y^3.y^2.y^4)`

  ` = -1680x^{13}y^{12}`

  0
  2021-12-02T06:35:37+00:00

  A=5xy^3(-2xy)^3.-6x^5y^2(-7x^2y^4)

  A=[5xy^3.(-2)^3.xy^3].[-6x^5y^2.-7x^2y^4]

  A=[(5xy^3+xy^3).(-2)^3].[-6x^5y^4]

  A=6xy^3.-6x^5y^4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )