Thu hơn Huệ 4 tuổi năm 2014 tuổi huệ bằng 3/5 tuổi của Thu tỉ số tuổi của huệ và thu năm 2018 là: a 5/7 b3/5 c7/9 d9/10 e 8/9

Question

Thu hơn Huệ 4 tuổi năm 2014 tuổi huệ bằng 3/5 tuổi của Thu tỉ số tuổi của huệ và thu năm 2018 là:
a 5/7
b3/5
c7/9
d9/10
e 8/9

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-24T21:58:22+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T21:59:28+00:00

  Coi tuổi Huệ năm 2014 là 3 phần thì tuổi Thu năm 2014 là 5 phần bằng nhau như thế. Hiệu số phần bằng nhau là:

         $5-3=2$ (phần)

  Giá trị 1 phần là:

         $4:2=2$ (tuổi)

  Tuổi Huệ năm 2014 là:

         $2\times3=6$ (tuổi)

  Tuổi Huệ năm 2018 là:

          $6+4=10$ (tuổi)

  Tuổi Thu năm 2018 là:

           $10+4=14$ (tuổi)

  Tỉ số tuổi của Huệ và Thu năm 2018 là:

           $10:14=\dfrac{5}{7}$ 

                     Đáp số: $\dfrac{5}{7}$ 

  Đáp án đúng: A

   

  0
  2021-09-24T22:00:05+00:00

  Tuổi Huệ năm 2018 là:

  $[4÷(5-3)×3]+4=10 tuổi$

  Tuổi Thu năm 2018 là:

  $[4÷(5-3)×5]+4=14 tuổi$

  Tỉ số chỉ tuổi của Thu và Huệ năm 2018 là:

  $10÷14=$ $\frac{10}{14}$=$\frac{5}{7}$  

  ⇒Đáp án là a) $\frac{5}{7}$ nhé

  $Chúc,bạn,học,tốt,điểm,A+$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )