Thực hiện các phép tính: a) y/3x + 2y/3x b) 4x-1 / 3x2y – 7x-1 / 3x2y Cho biểu a=2x/2x-2 – 3x+6/x-1 a,tìm điều kiện xác định của biểu thức b,tính biểu

Question

Thực hiện các phép tính:
a) y/3x + 2y/3x
b) 4x-1 / 3x2y – 7x-1 / 3x2y
Cho biểu a=2x/2x-2 – 3x+6/x-1
a,tìm điều kiện xác định của biểu thức
b,tính biểu thức a
c,tìm x để giá trị của biểu thức A=1

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-07-28T13:57:35+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:59:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:a,y/3x+2y/3x=y+2y/3x=y/x

  b,điều kiện xác đinh của biểu thức x-1khác 0 suy ra x khác 1

  b,a=2x/2x-2-3x+6/x-1=2x/2(x-1)-6x+12/2(x-1)=6+4x/x-1

   

  0
  2021-07-28T13:59:16+00:00

  Đáp án:1a/ $\frac{y}{x}$

  b/ $\frac{{ – 1}}{{2y}}$

  2a/ $x \ne 1$

  2b/ $A = \frac{{ – 2x – 6}}{{x – 1}}$

  2c/ $x = \frac{{ – 5}}{3}$

  Giải thích các bước giải:a/

  $\frac{y}{{3x}} + \frac{{2y}}{{3x}} = \frac{{3y}}{{3x}} = \frac{y}{x}$

   b/

  $\frac{{4x – 1}}{{3x2y}} – \frac{{7x – 1}}{{3x2y}} = \frac{{4x – 1 – 7x + 1}}{{6xy}} = \frac{{ – 3x}}{{6xy}} = \frac{{ – 1}}{{2y}}$

  2/$A = \frac{{2x}}{{2x – 2}} – \frac{{3x + 6}}{{x – 1}}$

  ĐKXĐ: $x – 1 \ne 0 <  =  > x \ne 1$

  => $\begin{array}{l}
  A = \frac{x}{{x – 1}} – \frac{{3x + 6}}{{x – 1}}\\
   = \frac{{x – 3x – 6}}{{x – 1}}\\
   = \frac{{ – 2x – 6}}{{x – 1}}
  \end{array}$

  c/ 

  $\begin{array}{l}
  A = 1 <  =  > \frac{{ – 2x – 6}}{{x – 1}} = 1\\
   <  =  >  – 2x – 6 = x – 1\\
   <  =  > 3x =  – 5\\
   <  =  > x = \frac{{ – 5}}{3}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )