Thực hiện các phép tính ( tính nhanh nếu có thể) a,(-5).6.(-2).7 b,123-(-77)-12 .(-4)+31 c, 3.(-3)mũ3+(-4).12-34 d,(37-17).(-5)+(-13-17) e,34.(-27)+27

Question

Thực hiện các phép tính ( tính nhanh nếu có thể)
a,(-5).6.(-2).7
b,123-(-77)-12 .(-4)+31
c, 3.(-3)mũ3+(-4).12-34
d,(37-17).(-5)+(-13-17)
e,34.(-27)+27.134
g,24.36-(-24).64

in progress 0
Amaya 3 tuần 2021-07-09T22:29:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:31:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Thực hiện các phép tính ( tính nhanh nếu có thể)

  a,(-5).6.(-2).7

  = -30 .(-2).7

  = 60.7

  = 420

  b,123-(-77)-12 .(-4)+31

  = 200-12 .(-4)+31

  = 200+48+31

  =279

  c, 3.(-3)³+(-4).12-34

  = 3.(-27)+(-4).12-34
  = -81+(-4).12-34

  = -81+(-48)-34

  =-129-34

  =-163

  d,(37-17).(-5)+(-13-17)

  =20.(-5)+23.(-30)

  = -100+(-690)

  = -790

  e,34.(-27)+27.134

  0
  2021-07-09T22:31:42+00:00

  a,(-5).6.(-2).7        b,123-(-77)-12 .(-4)+31      c, 3.(-3)^3+(-4).12-34    d,(37-17).(-5)+(-13-17) 

  =[(-5).(-2)].7          =123+77+48+31               =3.(-27)+(-48)-34          =20.(-5)+(-20)

  =10.7                    =(123+77)+(48+31)           =(-81)+(-48)-34             =20.(-5)-20.1

  =70                       =200+79                            =-163                             =20.(-5-1)

                                =279                                                                         =20.(-6)

                                                                                                                  =-120

  e,34.(-27)+27.134          g,24.36-(-24).64

  =(-34).27+27.134          =24.36+24.64

  =27.(-34+134)               =24.(36+64)

  =27.100                          =24.100

  =2700                             =2400

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )