Thực hiện chuỗi phản ứng sau: a)C2H4->C2H5OH->CH3COOH->CH3COOC2H5->C2H5OH->C2H5ONa b)C6H12O6->C2H5OH->CO2->CaCO3->CO2 Giúp mình với ạ cảm ơn

Question

Thực hiện chuỗi phản ứng sau:
a)C2H4->C2H5OH->CH3COOH->CH3COOC2H5->C2H5OH->C2H5ONa
b)C6H12O6->C2H5OH->CO2->CaCO3->CO2
Giúp mình với ạ cảm ơn trước. Thank

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-10-16T19:05:16+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:06:24+00:00

  a, 

  $C_2H_4+ H_2O \buildrel{{H_2SO_4, t^o}}\over\to C_2H_5OH$

  $C_2H_5OH+ O_2 \buildrel{{\text{men giấm}}}\over\to CH_3COOH+ H_2O$

  $CH_3COOH+ C_2H_5OH \buildrel{{H_2SO_4, t^o}}\over\rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5+ H_2O$

  $CH_3COOC_2H_5+ NaOH \buildrel{{t^o}}\over\to CH_3COONa+ C_2H_5OH$

  $2C_2H_5OH+ 2Na \to 2C_2H_5ONa+ H_2$

  b,

  $C_6H_{12}O_6 \buildrel{{\text{men rượu}, 30-35^oC}}\over\to 2CO_2+ 2C_2H_5OH$

  $C_2H_5OH+ 3O_2 \buildrel{{t^o}}\over\to 2CO_2+ 3H_2O$

  $CO_2+ CaO \to CaCO_3$

  $CaCO_3+ 2HCl \to CaCl_2+ CO_2+ H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )