Thực hiện phản ứng tách nước của 2,86 g hỗn hợp ancol bằng h2so4 đặc đun nóng.thu được hỗn hợp 2 Anken hơn kém nhau 2 nguyên tử c. Đốt cháy hoàn toàn

Question

Thực hiện phản ứng tách nước của 2,86 g hỗn hợp ancol bằng h2so4 đặc đun nóng.thu được hỗn hợp 2 Anken hơn kém nhau 2 nguyên tử c. Đốt cháy hoàn toàn 2 Anken thu được 3,136(l)co2 đktc
A, tìm ctpt và% khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp?
B, tính thể tích không khí đã dùng đốt cháy hỗn hợp 2 Anken trên?

in progress 0
Isabelle 3 tháng 2021-07-19T11:06:39+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:08:28+00:00

  Đáp án:

   a) ${C_2}{H_5}OH;{C_4}{H_9}OH$

  $\% {m_{{C_2}{H_5}OH}} = 48,25\% ;\% {m_{{C_4}{H_9}OH}} = 51,75\% $

  b) ${V_{kk}} = 23,52(l)$

  Giải thích các bước giải:

   a) ${n_{C{O_2}}} = \dfrac{{3,136}}{{22,4}} = 0,14mol$

  Gọi CTPT của 2 ancol là ${C_n}{H_{2n + 2}}O$

  Đốt ancol hay anken đều sinh ra 0,14 mol $C{O_2}$

  $ \Rightarrow {n_{ancol}} = \dfrac{{2,86}}{{14n + 18}} = \dfrac{{0,14}}{n} \Rightarrow n = 2,8$

  mà 2 ancol hơn kém nhau 2 nguyên tử $C$ 

  ⇒ 2 ancol là ${C_2}{H_5}OH;{C_4}{H_9}OH$

  Gọi x, y là số mol của ${C_2}{H_5}OH;{C_4}{H_9}OH$

  ta có hpt: $\left\{ \begin{gathered}
    46x + 74y = 2,86 \hfill \\
    2x + 4y = 0,14 \hfill \\ 
  \end{gathered}  \right. \Rightarrow \left\{ \begin{gathered}
    x = 0,03 \hfill \\
    y = 0,02 \hfill \\ 
  \end{gathered}  \right.$

  $\begin{gathered}
     \Rightarrow \% {m_{{C_2}{H_5}OH}} = \frac{{0,03.46}}{{2,86}}.100\%  = 48,25\%  \hfill \\
     \Rightarrow \% {m_{{C_4}{H_9}OH}} = 100 – 48,25 = 51,75\%  \hfill \\ 
  \end{gathered} $

  b) CTTQ của 2 anken: ${C_{2,8}}{H_{5,6}}$

  ${C_{2,8}}{H_{5,6}} + 4,2{O_2} \to 2,8C{O_2} + 2,8{H_2}O$

  $\begin{gathered}
     \Rightarrow {n_{{O_2}}} = 4,2.{n_{anken}} = 4,2.0,05 = 0,21mol \hfill \\
     \Rightarrow {V_{kk}} = 5{V_{{O_2}}} = 0,21.5.22,4 = 23,52(l) \hfill \\ 
  \end{gathered} $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )