thuc hien phep tinh |-27|-18.(-5-6) (-5).8.(-2).3 tim so nguyen x a) -13+x=39 b)3x-(1

Question

thuc hien phep tinh
|-27|-18.(-5-6) (-5).8.(-2).3
tim so nguyen x
a) -13+x=39 b)3x-(17)=34
c) |x+9|=10

in progress 0
Adeline 3 tháng 2021-08-31T02:42:05+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T02:43:32+00:00

  Đáp án:

  |-27|-18.(-5-6)=27-18.(-11)

                        =27+198

                         =225

  (-5).8.(-2).3=-40.(-6)

                    =24

  a) -13+x=39

  x=39+13

  x=52

  b)3x-(17)=34

  3x=34+17

  3x=51

  x=17

  c) |x+9|=10

  th1

  x+9=10

  x=1

  th2

  x+9=-10

  x=-19

   

  0
  2021-08-31T02:43:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    Thực Hiện Phép Tính

  * `|-27| – 18 . (-5-6)`

  `= 27 – 18 . (-11)`

  `= 27 + 198 = 225`

  *   `(-5) . 8 . (-2) . 3`

  `= [(-5) . (-2)] . (8 . 3)`

  `= 10 . 24 = 240`

  Tìm Số Nguyên x

  a) `(-13) + x = 39`

  `=> x = 39 + 13`

  `=> x = 52`

  Vậy `x = 52`

  b) `3 . x – 17 = 34`

  `=> 3 . x = 34 + 17`

  `=> 3 . x = 51`

  `=> x = 51 : 3`

  `=> x = 17`

  Vậy `x =17`

  c) `|x + 9| = 10`

  `=> x + 9 = 10`   hoặc   `x + 9 = -10`

  `=> x = 10 -9`    hoặc    `x = (-10) -9`

  `=> x = 1`           hoặc    `x = -19`

    Vậy `x = 1` hoặc `x = -19`

  Học tốt. Ko sao chép. Xin hay nhất!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )