thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể) 16x 54+16×47-256:16 em đang cần gấp

Question

thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể)
16x 54+16×47-256:16
em đang cần gấp

in progress 0
Rose 1 tuần 2021-12-06T18:32:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:33:35+00:00

  Đáp án:

  ` 16. 54+16.47-256:16`

  `=16.(54+47)-16`

  `=16.101-16`

  `=16.(101-1)`

  `=16.10`

  `=160`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-06T18:34:30+00:00

  Đáp án:

   `=160`

  Giải thích các bước giải:

  `16\times 54+16\times47-256:16`
  `=16\times(54+47)-16`
  `=16\times101-16`
  `=16\times(101-1)`
  `=16\times10`
  `=160`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )