Thủy phân hoàn toàn 7,9 gam 1 trieste trong dd naoh thủ được glixerol và 8, 6 muối na của 2 axit no đơn chức đồng đẳng kế tiếp.Ctct của este

Question

Thủy phân hoàn toàn 7,9 gam 1 trieste trong dd naoh thủ được glixerol và 8, 6 muối na của 2 axit no đơn chức đồng đẳng kế tiếp.Ctct của este

in progress 0
Parker 3 tuần 2021-07-09T22:38:29+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:39:35+00:00

  Đặt $x$ là số mol $NaOH$

  Bảo toàn $OH$: $\dfrac{n_{NaOH}}{3}=n_{C_3H_5(OH)_3}$

  $\to n_{C_3H_5(OH)_3}=\dfrac{x}{3}(mol)$

  BTKL:

  $7,9+40x=92.\dfrac{x}{3}+8,6$

  $\to x=0,075$

  $\to n_{\text{muối}}=0,075(mol)$ (bảo toàn $Na$)

  Thuỷ phân trieste thu được 2 muối nên este tạo bởi hai gốc axit  

  $\to n_{\text{muối 1}}: n_{\text{muối 2}}=1:2$

  $\to n_{\text{muối 1}}=\dfrac{0,075}{3}=0,025(mol); n_{\text{muối 2}}=0,05(mol)$

  Đặt muối 1 là $RCOONa$

  – Nếu muối còn lại hơn $1CH_2$

  $\to 0,025(M_R+44+23)+0,05(M_R+14+44+23)=8,6$

  $\to M_R=38,3$ 

  – Nếu muối còn lại kém $1CH_2$

  $\to 0,025(M_R+44+23)+0,05(M_R-14+44+23)=8,6$

  $\to M_R=57(C_4H_9)$

  $\to$ Hai muối là $C_4H_9COONa (0,025); C_3H_7COONa (0,05)$

  Vậy CTCT este có dạng $(C_4H_9COO)(C_3H_7COO)_2C_3H_5$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )