tích 1*2*3*4*5*…….*48*49 tận cùng là bao nhiêu chữ số 0? tích của các STN liên tiếp từ 7 đến 81 tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?

Question

tích 1*2*3*4*5*…….*48*49 tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?
tích của các STN liên tiếp từ 7 đến 81 tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-20T19:10:56+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T19:12:40+00:00

  Bài 1:

  Ta có:

  10 × 20 × 30 × 40 = 240 000 có tận cùng là bốn chữ số 0

  5 × 4 = 20 có tận cũng là một chữ số 0

  15 × 12 = 180 có tận cùng là một chữ số 0

  25 × 24 = 600 có tận cùng là hai chữ số 0

  35 × 16 = 560 có tận cùng là một chữ số 0

  45 × 18 = 810 có tận cùng là một chữ số 0

  Vậy có số chữ số 0 trong tích là:

  4 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 = 10 (chữ số 0)

     ĐS: 10 chữ số 0

  Bài 2:

  Ta xét từ 7 đến 81 có  15 số chia hết cho 5, trong đó có  3 số chia hết cho 25

  Ta có số chia hết cho  4 sẽ có 2 chữ số 0 tận cùng

  => Có 3 số chia hết  cho 25 có 6 chữ số 0

  Còn 12 chữ số chia hết cho 5 nên có 12 chữ số 0 ở tân cùng

  => Có số chữ số 0 trong tích là:

         6 + 12 = 18 (chữ số 0)

           ĐS: 18 chữ số 0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )