Tích của hai số là 15228. Nếu thêm 6 đơn vị vào số thứ nhất thì tích mới sẽ là 15510. Tìm số thứ nhất. Trả lời: Số thứ nhất là

Question

Tích của hai số là 15228. Nếu thêm 6 đơn vị vào số thứ nhất thì tích mới sẽ là 15510. Tìm số thứ nhất. Trả lời: Số thứ nhất là

in progress 0
Alexandra 1 tháng 2021-11-06T19:37:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T19:38:53+00:00

  Đáp án:

  `↓↓` 

  Giải thích các bước giải:

  Khi thêm `6` đơn vị vào số thứ nhất thì tích tăng thêm `1` số bằng `6` lần số thứ `2.`

  Hiệu hai số đó là :

  `15510 – 15228 = 282`

  Số thứ hai là :

  `282 ÷ 6 = 47`

  Số thứ nhất là :

  `15228 ÷ 47 = 324`

  Đáp số : `324`

  $\boxed{\text{Khánh Huyền}}$

  0
  2021-11-06T19:39:27+00:00

  Đáp án:

  $\text{ =  324 . }$ 

  Giải thích các bước giải:

  Giá trị của 6 lần số thứ hai là:
  $\text{15510 – 15228 = 282}$
  Số thứ hai là:
  $\text{ 282 : 6 = 47 }$
  Số thứ nhất là:
  $\text{ 15228 : 47 = 324 }$
  $\text{Đáp số: 324 . }$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )