tích đa thức thành nhân tử: câu a: x^4+2016x^2+2017x+2016. câu b: x^7+x^6+x^2-3 câu c: 2x^2-5x+3

Question

tích đa thức thành nhân tử: câu a: x^4+2016x^2+2017x+2016.
câu b: x^7+x^6+x^2-3
câu c: 2x^2-5x+3

in progress 0
Eden 3 tháng 2021-09-12T08:03:21+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T08:05:05+00:00

  Giải thích các bước giải: 1)x^7+x^6+x^2-3

  =x^7-x^6+2x^6-2x^5+2x^5-2x^4+2x^4-2x^3+2x^3-2x^2+3x^2-3x+3x-3

  =x^7.(x-1)+2x^5.(x-1)+2x^4.(x-1)+2x^3.(x-1)+2x^2.(x-1)+3x.(x-1)+3.(x-1)

  =(x^7+2x^5+2x^4+2x^3+2x^2+3x+3).(x-1)

  2)2x^2-5x+3=2x^2-2x-3x+3=2x.(x-1)-3.(x-1)=(x-1).(2x-3)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )