tìm x : 1: 2(x-1)^2 + (x+3)^2 = 3(x-2).(x+1) 2: (x+2)^2 -2.(x-3) = (x+1)^2

Question

tìm x : 1: 2(x-1)^2 + (x+3)^2 = 3(x-2).(x+1) 2: (x+2)^2 -2.(x-3) = (x+1)^2
3 : (x-1)^2 +(x-2)^2 = 2(x+4)^2 – (22x +27)

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-07-29T03:31:05+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T03:32:29+00:00

  Đáp án:

  `1,x=-17/5`

  `2,` Phương trình vô nghiệm.

  `3,` Phương trình vô số nghiệm.

  Giải thích các bước giải:

  `1,2(x-1)^2 + (x+3)^2 = 3(x-2)(x+1)`

  `<=>2x^2-4x+2+x^2+6x+9=3x^2-3x-6`

  `<=>3x^2+2x+11=3x^2-3x-6`

  `<=>3x^2+2x+11-3x^2+3x+6=0`

  `<=>5x+17=0`

  `<=>5x=-17`

  `<=>x=-17/5`

  Vậy `x=-17/5`

  `2,(x+2)^2 -2(x-3) = (x+1)^2`

  `<=>x^2+2x+10=x^2+2x+1`

  `<=>2x+10=2x+1`

  `<=>10=1` (vô lí)

  Vậy phương trình vô nghiệm.

  `3,(x-1)^2 +(x-2)^2 = 2(x+4)^2 – (22x +27)`

  `<=>x^2-2x+1+x^2-4x+4=2x^2+16x+32-22x-27`

  `<=>2x^2+6x+5=2x^2+6x+5` (luôn đúng)

  Vậy phương trình vô số nghiệm.

  0
  2021-07-29T03:33:02+00:00

  Câu `1:2(x-1)^2 + (x+3)^2 = 3(x-2)(x+1)`

  `<=>2x^2-4x+2+x^2+6x+9=3x^2-3x-6`

  `<=>3x^2+2x+11=3x^2-3x-6`

  `<=>5x+17=0`

  `<=>x=-17/5`

  Câu `2:(x+2)^2 -2(x-3) = (x+1)^2`

  `<=>x^2+4x+4-2x+6=x^2+2x+1`

  `<=>x^2+2x+10=x^2+2x+1`

  `<=>2x+10=2x+1`

  `<=>10=1` (vô lí)

  Câu `3:(x-1)^2 +(x-2)^2 = 2(x+4)^2 – (22x +27)`

  `<=>x^2-2x+1+x^2-4x+4=2x^2+16x+32-22x-27`

  `<=>2x^2+6x+5=2x^2+6x+5` 

  `=>` Phương trình vô số nghiệm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )