tìm x /3x – 5 – 1/7/= 1/3 mình k có dấu ngoặc thẳng nên dùng ngoặc chéo đây là giá trị tuyệt đối còn 1/7 1/3 là phân số

Question

tìm x
/3x – 5 – 1/7/= 1/3
mình k có dấu ngoặc thẳng nên dùng ngoặc chéo đây là giá trị tuyệt đối còn 1/7 1/3 là phân số

in progress 0
Julia 3 giờ 2021-09-07T07:47:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:48:16+00:00

  Học tốt.

   

  0
  2021-09-07T07:48:59+00:00

  $\text{|3x – 5 – $\dfrac{1}{7}$| = $\dfrac{1}{3}$}$

  $\text{⇒ |3x – $\dfrac{35}{7}$ – $\dfrac{1}{7}$| = $\dfrac{1}{3}$}$

  $\text{⇒ |3x – $\dfrac{36}{7}$| = $\dfrac{1}{3}$}$

  $\text{⇒ 3x – $\dfrac{36}{7}$ = $\dfrac{1}{3}$ hoặc 3x – $\dfrac{36}{7}$ = $\dfrac{-1}{3}$}$

  $\text{* Trường hợp 1:}$

  $\text{3x – $\dfrac{36}{7}$ = $\dfrac{1}{3}$}$

  $\text{⇒ 3x = $\dfrac{1}{3}$ + $\dfrac{36}{7}$}$

  $\text{⇒ 3x = $\dfrac{7}{21}$ + $\dfrac{108}{21}$}$

  $\text{⇒ 3x = $\dfrac{115}{21}$}$

  $\text{⇒ x = $\dfrac{115}{21}$ ÷ 3}$

  $\text{⇒ x = $\dfrac{115}{21}$.$\dfrac{1}{3}$}$

  $\text{⇒ x = $\dfrac{115}{63}$}$

  $\text{* Trường hợp 2:}$

  $\text{3x – $\dfrac{36}{7}$ = $\dfrac{-1}{3}$}$

  $\text{⇒ 3x = $\dfrac{-1}{3}$ + $\dfrac{36}{7}$}$

  $\text{⇒ 3x = $\dfrac{-7}{21}$ + $\dfrac{108}{21}$}$

  $\text{⇒ 3x = $\dfrac{101}{21}$}$

  $\text{⇒ x = $\dfrac{101}{21}$ ÷ 3}$

  $\text{⇒ x = $\dfrac{101}{21}$.$\dfrac{1}{3}$}$

  $\text{⇒ x = $\dfrac{101}{63}$.}$

  $\text{Vậy x = $\dfrac{115}{63}$ hoặc x = $\dfrac{101}{63}$.}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )