Tìm 3 số biết hiệu của số thứ nhất và số thứ ba bằng 1,875. Tích của số thứ nhất với 8 bằng tích của số thứ hai với 10 và bằng tích của số thứ ba với

Question

Tìm 3 số biết hiệu của số thứ nhất và số thứ ba bằng 1,875. Tích của số thứ nhất với 8 bằng tích của số thứ hai với 10 và bằng tích của số thứ ba với 14.

in progress 0
Maria 9 phút 2021-09-11T11:30:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:32:05+00:00

  Đáp án:

  Gọi 3 số lần lượt là A,B,C

  => A-C=1,875 (1)

  A ×8=B ×10=C ×14

  => A=7/4 C

  thay vào (1)=> 7/4 C-C=1,875=> C=5/2

  => A=35/8

  B= 7/2

  0
  2021-09-11T11:32:08+00:00

  Đáp án:

  Ba số lần lượt là : 4,375; 3,5 và 2,5.

  Giải thích các bước giải:

  Vì tích của số thứ nhất với 8 bằng tích của số thứ ba với 14 nên tỉ số của số thứ nhất với số thứ ba là \(\frac{{14}}{8} = \frac{7}{4}\).

  Coi số thứ nhất là 7 phần bằng nhau thì số thứ ba là 4 phần như vậy.

  Hiệu số phần bằng nhau là :

  7 – 4 = 3 (phần)

  Số thứ nhất có giá trị là :

  1,875 : 3 x 7 = 4,375

  Số thứ ba có giá trị là :

  4,375 – 1,875 = 2,5

  Số thứ hai nhân với 10 thì bằng số thứ ba nhân với 14 nên giá trị của số thứ hai là :

  2,5 x 14 : 10 = 3,5

  Đáp số : 4,375; 3,5 và 2,5.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )