– Tìm 54 dân tộc anh em -Tìm 7 kì quan Thế Giới

Question

– Tìm 54 dân tộc anh em
-Tìm 7 kì quan Thế Giới

in progress 0
Reagan 3 ngày 2021-09-17T13:31:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T13:32:49+00:00
  Số TT
  Dân tộc
  Tên tự gọi
  Tên gọi khác
  Nhóm địa phương
  Dân số
  Tổng Đ.T
  (01/04/1999)
  Ước tính
  (01/07/2003)
  1
  Ba-na
  Ba-na
  BơNâm, Roh, Kon Kđe, Ala Kông, Kpang Kông
  Rơ Ngao, Rơ Lơng (Y Lăng), Tơ Lô, Gơ Lar, Krem
  174.456
  190.259
  2
  Bố Y
  Bố Y
  Chủng Chá, Trọng Gia…
  Bố Y và Tu Dí
  1.864
  2059
  3
  Brâu
   
  Brao
   
  313
  350
  4
  Bru-Vân Kiều
  Bru
  Bru, Vân Kiều
  Vân Kiều, Trì, Khùa, Ma Coong
  55.559
  62.954
  5
  Chăm (chàm)
   
  Chàm, Chiêm, Chiêm thành, Chăm Pa, Hời…
  Chăm Hroi, Chăm Pông, Chà Và Ku, Chăm Châu Đốc
  132.873
  148.021
  6
  Chơ-ro
   
  Châu Ro, Dơ Ro, Chro, Thượng
   
  22.567
  26.455
  7
  Chu-ru
   
  Chơ Ru, Kru, Thượng
   
  14.978
  16.972
  8
  Chứt
  Chứt
  Rục, Arem, Sách.
  Mày, Rục, Sách, Arem, Mã Liềng
  3.829
  3.787
  9
  Co
  Cor, Col
  Cua, Trầu
   
  27.766
  29.771
  10
  Cống
  Xám Khống, Phuy A
   
   
  1.676
  1.859
  11
  Cơ-ho
  Cơ-ho
   
  Xrê, Nộp (Tu Nốp), Cơ Dòn, Chil, Lát (Lách), Tơ Ring.
  128.723
  145.857
  12
  Cơ Lao
  Cờ Lao
  Tứ Đư, Ho Ki, Voa Đề.
  Cờ Lao Xanh, Cờ Lao Trắng, Cờ Lao Đỏ
  1.865
  2.034
  13
  Cơ-tu
  Cơ-tu
  Ca Tu, Ka Tu
   
  50.458
  56.690
  14
  Dao
  Kìm Miền, Kìm Mùn
  Mán
  Dao Đỏ, Dao Quần Chẹt, Dao Lô Gang, DaoTiền, Dao Quần trắng, Dao Thanh Y, Dao Làn Tẻn
  620.538
  685.432
  15
  Ê-đê
  Anăk Ê Đê
  Anăk Ê-đê, Ra Đê, Ê đê-Êgar, Đê
  Kpă, Adham, Krung, Mđhu, Ktul, Dliê, Hruê, Bih, Blô, Kah, Kdrao, Dong Kay, Dong Mak, Ening, arul, Hwing, Ktlê, Êpan
  270.348
  306.333
  16
  Giáy
  Giáy
  Nhắng, Giảng
   
  49.098
  54.002
  17
  Gia-rai
  Gia-rai
  Giơ Ray, Chơ Ray
  Chor, Hđrung (gồm cả Hbau, Chor), Aráp, Mthur, Tơbuân
  317.557
  350.766
  18
  Gié-Triêng
  Gié, Triêng, Ve, Bnoong
  Cà Tang, Giang Rẫy
  Gié (Giẻ),Triêng,Ve, Bnoong (Mnoong)
  30.243
  31.343
  19
  Hà nhì
  Hà Nhì Già
  U Ní, Xá U Ní
  Hà Nhì Cồ Chồ, Hà Nhì La Mí, Hà Nhì Đen
  17.535
   
  19.954
  20
   
  Hoa (Hán)
   
   
  Khách, Hán, Tàu
   
  Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Triều Châu, Phúc Kiến, Sang Phang, Xìa Phống, Thảng Nhằm, Minh Hương, Hẹ…
  862.371
   
  913.248
   
  21
  Hrê
  Hrê
  Chăm Rê, Chom, Thượng Ba Tơ, Luỹ, Sơn Phòng, Đá Vách, Chăm Quảng Ngãi, Chòm, Rê, Man Thạch Bích.
   
  113.111
   
  120.251
   
  22
  Hmông (Mèo)
  Hmông, Na miẻo
  Mẹo, Mèo, Miếu Ha, Mán Trắng
  Hmông Trắng, Hmông Hoa, Hmông Đỏ, Hmông Đen, Hmông Xanh, Na miẻo
  787.604
   
  896.239
  23
  Kinh (Việt)
   
  Kinh
   
  65.795.718
  69.356.969
  24
  Kháng
  Mơ Kháng
  Háng, Brển, Xá
  Kháng Dẩng, Kháng Hoặc, Kháng Dón, Kháng Súa, Ma Háng, Bủ Háng, Ma Háng Bén, Bủ Háng Cọi
  10.272
   
  15.213
   
  25
  Khơ-me
  Khơ-me
  Cur, Cul, Cu, Thổ, Việt gốc Miên, Khmer K’rôm
   
  1.055.174
   
  1.112.286
   
  26
  Khơ-mú
  Kmụ, Kưm Mụ
  Xá Cẩu, Khạ Klẩu, Măng Cẩu, Tày Hạy, Mứn Xen, Pu Thềnh, Tềnh
   
  56.542
   
  62.721
   
  27
  La Chí
  Cù Tê
  Thổ Đen, Mán, Xá
   
  10.765
  12.095
  28
  La Ha
  La Ha, Klá Plạo
  Xá Cha, Xá Bung, Xá Khao, Xá Táu Nhạ, Xá Poọng, Xá Uống, Bủ Hả, Pụa
  La Ha cạn (Khlá Phlao), La Ha nước (La Ha ủng)
   
  5.686
   
  6.388
   
  29
  La Hủ
  La Hủ
  Xá lá vàng, Cò Xung, Khù Sung, Kha Quy, Cọ Sọ, Nê Thú
  La hủ na (đen), La-hủ sư (vàng) và La-hủ phung (trắng)
  6.874
   
  7.561
   
  30
  Lào
  Thay, Thay Duồn, Thay Nhuồn
  Phu Thay, Phu Lào
   
  Lào Bốc (Lào Cạn), Lào Nọi (Lào Nhỏ)
  11.611
   
  12.379
  31
  Lô lô
  Lô Lô
  Mùn Di, Di, Màn Di, La Ha, Qua La, Ô man, Lu Lộc Màn
  Lô Lô hoa, Lô Lô đen
   
  3.307
   
  3.327
   
  32
  Lự
  Lừ, Thay, Thay Lừ.
  Phù Lừ, Nhuồn, Duồn
  Lự Đen (Lự Đăm), Lự Trắng (ở Trung Quốc)
  4.964
  5.553
  33
  Mạ
  Mạ
  Châu Mạ, Chô Mạ, Chê Mạ
  Mạ Ngăn, Mạ Xốp, Mạ Tô, Mạ Krung
  33.338
  36.824
  34
  Mảng
  Mảng
  Mảng Ư, Xá Mảng, Niểng O, Xá Bá O
  Mảng Gứng, Mảng Lệ
  2.663
  2.634
  35
  Mường
  Mol (Mon, Moan, Mual)
   
  Ao Tá (Âu Tá), Bi
  1.137.515
  1.230.054
  36
  Mnông
  Mnông
   
   
  Mnông Gar, Mnông Nông, Mnông Chil, Mnông Kuênh, Mnông Rlâm, Mnông Preh, Mnông Prâng, Mnông Đíp, Mnông Bu Nor, Mnông Bu Đâng, Mnông Bu Đêh…
  92.451
   
  104.312
   
  37
  Ngái
  Sán Ngải
  Ngái Hắc Cá, Ngái Lầu Mần, Hẹ, Sín, Đản, Lê, Xuyến
   
  4.841
   
  7.386
   
  38
  Nùng
  Nồng
   
  Nùng Giang, Nùng Xuồng, Nùng An, Nùng Inh, Nùng Lòi, Nùng Cháo, Nùng Phàn Slình, Nùng Quy Rịn, Nùng Dín
  856.412
   
  914.350
   
  39
  Ơ Đu
  Ơ Đu, I Đu
  Tày Hạt
   
  301
  370
  40
  Pà Thẻn
  Pà Hưng
  Mèo Lài, Mèo Hoa, Mèo Đỏ, Bát tiên tộc…
   
  5.569
  6.529
   
  41
  Phù Lá
  Lao Va Xơ, Bồ Khô Pạ, Phù Lá
  Xá Phó, Cần Thin
   
  Phù Lá Lão-Bồ Khô Pạ, Phù Lá Đen, Phù Lá Hán.
  9.046
   
  8.947
  42
  Pu Péo
  Kabeo
  La Quả, Penti Lô Lô
   
  705
  900
  43
  Ra-glai
   
   
  Rai, Hoang, La Oang
  96.931
  108.442
  44
  Rơ-măm
   
   
   
  352
  418
  45
  Sán Chay (Cao lan-Sán chỉ)
  Sán Chay
   
  Hờn Bán, Chùng, Trại…
  Cao Lan, Sán Chỉ
   
  147.315
   
  162.031
   
  46
  Sán Dìu
  San Déo Nhín ( Sơn Dao Nhân)
  Trại, Trại Đất, Mán Quần Cộc, Mán Váy xẻ
   
  126.237
   
  140.629
   
  47
  Si La
  Cù Dề Sừ
  Kha Pẻ
   
  840
  1.006
  48
  Tày
   
  Thổ
  Thổ, Ngạn, Phén, Thu Lao, Pa Dí.
  1.477.514
  1.597.712
  49
  Tà-ôi
   
  Tôi Ôi, Pa Cô, Tà Uốt, Kan Tua, Pa Hi …
  Tà Ôi, Pa Cô, Pa Hi
   
  34.960
   
  38.946
   
  50
  Thái
  Tay, Thay
  Tay Thanh, Man Thanh, Tay Mười, Tay Mường, Hàng Tổng, Tay Dọ, Thổ
  Ngành Đen (Tay Đăm). Ngành Trắng (Tay Đón hoặc Khao)
  1.328.725
   
  1.449.084
   
  51
  Thổ
  Thổ
  Người Nhà làng. Mường, Con Kha, Xá Lá Vàng
  Kẹo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai, Li Hà, Tày Poọng
  68.394
   
  76.191
   
  52
  Xinh-mun
  Xinh-mun
  Puộc, Xá, Pnạ
  Xinh Mun Dạ, Xinh Mun Nghẹt.
  18.018
  21.946
  53
  Xơ-đăng
  Xơ Teng, Tơ Đrá, Mnâm, Ca Dong, Ha Lăng, Tà Trĩ., Châu
  Xê Đăng, Kmrâng, Con Lan, Brila.
   
  Xơ Trng, Tơ Đrá, Mnâm. Ca Dong, Ha Lăng, Tà Trĩ, Châu.
   
  127.148
   
  140.445
  54
  Xtiêng
   
  Xa Điêng, Xa Chiêng
  Bù Lơ, Bù Đek (Bù Đêh), Bù Biêk.
  66.788
  74.402
   

  0
  2021-09-17T13:32:50+00:00

  Kinh,

  Tày

   

  03

  Thái

   

  04

  Hoa

   

  05

  Khơ-me

   

  06

  Mường

   

  07

  Nùng

   

  08

  HMông

   

  09

  Dao

   

  10

  Gia-rai

   

  11

  Ngái

   

  12

  Ê-đê

   

  13

  Ba na

   
   

  Xơ-Đăng

   

  15

  Sán Chay

   

  16

  Cơ-ho

   

  17

  Chăm

   

  18

  Sán Dìu

   

  19

  Hrê

   

  20

  Mnông

   

  21

  Ra-glai

   

  22

  Xtiêng

   

  23

  Bru-Vân Kiều

   

  24

  Thổ

   
     

   

  26

  Cơ-tu

   

  27

  Gié Triêng

   

  28

  Mạ

   

  29

  Khơ-mú

   

  30

  Co

   

  31

  Tà-ôi

   

  32

  Chơ-ro

   

  33

  Kháng

   

  34

  Xinh-mun

   

  35

  Hà Nhì

   

  36

  Chu ru

   

  37

  Lào

   

  38

  La Chí

   

  39

  La Ha

   

  40

  Phù Lá

   

  41

  La Hủ

   

  42

  Lự

   

  43

  Lô Lô

   
   

  Chứt

   

  45

  Mảng

   

  46

  Pà Thẻn

   

  47

  Co Lao

   

  48

  Cống

   

  49

  Bố Y

   

  50

  Si La

   

  51

  Pu Péo

   

  52

  Brâu

   

  53

  Ơ Đu

   

  54

  Rơ măm

  Tượng thần mặt Lăng mộ Mausolus ở ở Halicarnassustrời ở Rhodes,Đại kim tự tháp Giza, Ai Cập,Vườn treo Babylon,Tượng thần Zeus ở Olympia,Đền thờ nữ thần Artemis ở Ephesus

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )