Tìm x: a. x= -1/2*4/3 b. x/5=5/6*(-30)/19. /= phần; *= phép nhân

Question

Tìm x:
a. x= -1/2*4/3
b. x/5=5/6*(-30)/19.
/= phần;
*= phép nhân

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-06T18:10:57+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T18:11:58+00:00

  $#Dino$

  `a) x=-1/2xx4/3`

  `⇒x=-4/6=-2/3`

  ……………….

  `b) x/5=5/6xx(-30)/19`

  `⇒x/5=-25/19`

  `⇒x=(5.(-25))/19`

  `⇒x=-125/19`

  0
  2021-09-06T18:12:13+00:00

  a) `x= -1/2 . 4/3`

  `=> x= -4/6`

  `=> x= -2/3`

  Vậy `x = -2/3`

  b) `x/5 = 5/6 . ( -30/19)`

  `=> x/5 = -150/114`

  `=> x/5= -25/19`

  `=> x= -25/19 .5`

  `=> x= -125/19`

  Vậy `x = -125/19`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )