Tìm x. A) |x+1| / 8= 1/2. B) x/3-1/2=1/5 C) 11/8+13/6=85/x D) 4/2x+2=2x+2/9

Question

Tìm x. A) |x+1| / 8= 1/2. B) x/3-1/2=1/5 C) 11/8+13/6=85/x D) 4/2x+2=2x+2/9

in progress 0
Kennedy 60 phút 2021-09-27T19:21:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T19:23:21+00:00

  Đáp án:

  d) \(\left[ \begin{array}{l}
  x = 2\\
  x =  – 4
  \end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\dfrac{{\left| {x + 1} \right|}}{8} = \dfrac{1}{2}\\
   \to \left| {x + 1} \right| = 4\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x + 1 = 4\\
  x + 1 =  – 4
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 3\\
  x =  – 5
  \end{array} \right.\\
  b)\dfrac{x}{3} – \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{5}\\
   \to \dfrac{x}{3} = \dfrac{7}{{10}}\\
   \to x = \dfrac{{21}}{{10}}\\
  c)DK:x \ne 0\\
  \dfrac{{11}}{8} + \dfrac{{13}}{6} = \dfrac{{85}}{x}\\
   \to \dfrac{{85}}{x} = \dfrac{{85}}{{24}}\\
   \to x = 24\\
  d)DK:x \ne  – 1\\
  \dfrac{4}{{2x + 2}} = \dfrac{{2x + 2}}{9}\\
   \to {\left( {2x + 2} \right)^2} = 36\\
   \to \left| {2x + 2} \right| = 6\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  2x + 2 = 6\\
  2x + 2 =  – 6
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 2\\
  x =  – 4
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  0
  2021-09-27T19:23:32+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  `a) |x + 1|/8 = 1/2`

  `-> |x + 1| . 2 = 8`

  `-> |x + 1| = 4`

  `-> x + 1 = 4` hoặc `x + 1 = -4`

  `-> x = 3` hoặc `x = -5`

  `b) x/3 – 1/2 = 1/5`

  `-> x/3 = 7/10`

  `-> 10x = 3.  7`

  `-> 10x = 21`

  `-> x =21/10`

  `c) 11/8 + 13/6 = 85/x`

  `-> 85/x = 85/24`

  `-> 85x = 85 . 24`

  `-> 85x = 2040`

  `-> x = 24`

  `d) 4/(2x + 2) = (2x + 2)/9`

  `-> 4 . 9 = (2x + 2) (2x + 2)`

  `-> (2x + 2)^2 = 36`

  `-> (2x + 2)^2 = 6^2` hoặc `(2x + 2)^2 = (-6)^2`

  `-> 2x + 2 = 6` hoặc `2x + 2 = -6`

  `-> 2x = 4` hoặc `2x = -8`

  `-> x = 2` hoặc `x = -4`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )