tìm x : a. √x ^2+x+1 = 1 b. √x ^2+2 = -3

Question

tìm x :
a. √x ^2+x+1 = 1
b. √x ^2+2 = -3

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-08-31T17:40:21+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:41:53+00:00

  Đáp án:

   a,⇒x+x+1=1

      ⇒2x=0

      ⇒x=0

   b,⇒x+2=-3

      ⇒x=-1

  Giải thích các bước giải:

  √x²=x đó bạn

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-08-31T17:42:02+00:00

  a) √x²+x+1=1

  ⇔√x²+x=1-1=0

  ⇔√x²=-x

  ⇒x≤0

  b) √x² + 2 = -3

  ⇔ √x²=-5(Vô lí)

  ⇒ x∈∅

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )