Tìm x: a, x-2/ 15= 9/5 b, x-2/6= 4/x-2 Tìm x và y a, 2/x= y/-7 và x> 0 b, x/5= 3/y và0

Question

Tìm x:
a, x-2/ 15= 9/5
b, x-2/6= 4/x-2
Tìm x và y
a, 2/x= y/-7 và x> 0
b, x/5= 3/y và0

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-10-11T18:09:51+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:11:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a x-2/15=9/5

     x-2/15=27/15

  suy ra x-2=27

            x=27-2

            x=25

  b x-2/6=4/x-2

    (x-2)^2=24

    vì 24 không phải là bình phương của 1 số nên ta không tìm được x

   a 2/x=y/-7

  suy ra x=-7 y=2

  b ta có x/5-3/y

  suy ra x=3 y=5

  thõa mãn 0<x<y

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )