Tìm x a,2^3.x+5^2.x=2.5^2+2^3-33 b,15:x+2=3^3+3:10 c,2^2+3.x-5+14+5^2+124:2^2

Question

Tìm x
a,2^3.x+5^2.x=2.5^2+2^3-33
b,15:x+2=3^3+3:10
c,2^2+3.x-5+14+5^2+124:2^2

in progress 0
Mackenzie 3 tuần 2021-08-13T13:55:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:56:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)2³.x+5².x=2.5²+2³-33

  x.(8+25)=2.25+8-33

  x.33=50+8-33

  33x=25

  x=25/33

  b)15:x+2=3³+3:10

  15:x+2=27+3:10

  15:x+2=27+0,3

  15:x+2=27,3

  15:x=27,3-2=25,3

  x=15:25,3=15/25,3

  c)2²+3.x-5+14+5²+124:2²

  (sai đề phải ko?)

  0
  2021-08-13T13:56:29+00:00

  a,2³.x+5².x=2.5²+2³-33

  ⇔ x(2³ + 5²) = 2 . 25 + 8 – 33

  ⇔ x . (8 + 10) = 25

  ⇔ x . 18 = 25

  ⇔ x = $\frac{25}{18}$ 

  b,15:x+2=3³+3:10

  ⇔ 15 : x = 3³ + 3 : 10 – 2

  ⇔ 15 : x = $\frac{250}{10}$ 

  ⇔ x = $\frac{3}{5}$

  c,2² + 3.x – 5 + 14 + 5² + 124 : 2²

                           ???

  Phần c sai đề ak?

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )