Tìm x a. 6+x/ 33 = 7/11 b. x/5 < 3/7 c. 15/26 + x/26 = 46/52

Question

Tìm x
a. 6+x/ 33 = 7/11
b. x/5 < 3/7 c. 15/26 + x/26 = 46/52

in progress 0
Kennedy 5 tháng 2021-07-16T16:59:29+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:00:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a, 6+x/33=7/11

  =>6+x/33=21/33

  =>6+x=21

  =>x=15

  b,x/5=3/7

  =>x/35=15/35

  =>x=15

  c, 15/26+x/26=46/52

  =>15+x/26=23/26

  =>15+x=23

  => x=8

  0
  2021-07-16T17:01:23+00:00

  a)6+x/33=7/11

  x/33=7/11-6

  x/33=-59/11

  x=-59/11.33

  x=-177

  b)x là bất kì số nào lớn hơn 5

  c)15/26+x/26=46/52

  x/26=46/52-15/26

  x/26=4/13

  x=4/13.26

  x=8

  Cho mik xin câu trả lời hay nhất nhé bn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )