Tìm `a,b \in NN` tm `\sqrt{a+\sqrt{2021}}+\sqrt{b-\sqrt{2021}}\in QQ`

Question

Tìm `a,b \in NN` tm `\sqrt{a+\sqrt{2021}}+\sqrt{b-\sqrt{2021}}\in QQ`

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-07-05T17:23:26+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T17:24:51+00:00

  Đáp án: `a=b=1011`

  Giải thích các bước giải:

  Đặt `A=\sqrt{a+\sqrt{2021}}+\sqrt{b-\sqrt{2021}}\in QQ`

  `=>A^2=a+sqrt2021+b-sqrt2021+2sqrt((a+2021)(b-sqrt(2021)))\in QQ“

  `=>sqrt((a+2021)(b-sqrt(2021)))\inQQ(1)`

  `=>(a+sqrt2021)(b-sqrt2021)\inQQ`

  `=>ab-2021-sqrt2011(a-b)\inQQ`

  `=>sqrt2011(a-b)\inQQ`

  `=>a-b=0=>a=b`

  Từ `(1)` có `sqrt((a+2021)(b-sqrt(2021)))\inQQ` 

  `=>sqrt(a^2-2021)\inQQ`

  Mà `a\inNN` nên `a^2-2021\inNN`

  `=>sqrt(a^2-2021)\inNN`

  `=>a^2-2021=p^2(p>=1)`

  `=>` `a^2-p^2=2021`

  `=>` `(a-p)(a+p)=2021`

  `=>{(a-p=1),(a+p=2021):}=>a=1011=>b=1011`

  Vậy `a=b=1011`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )