tìm a để biết : aaa + aa + a + a + a = 750

Question

tìm a để biết :
aaa + aa + a + a + a = 750

in progress 0
Piper 3 tháng 2021-07-21T01:27:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:29:19+00:00

  Đáp án:

  `a=6`

  Giải thích các bước giải:

  `aaa+aa+a+a+a=750`

  `=>111xxa+11xxa+a+a+a=750`

  `=>axx(111+11+1+1+1)=750`

  `=>axx125=750`

  `=>a=750÷125`

  `=>a=6`

  Vậy giá trị của `a` là `6`.

  0
  2021-07-21T01:29:32+00:00

  Đáp án:

  `aaa + aa + a + a + a = 750`

  `a × 111 + a × 11 + a × 1 + a × 1 + a × 1 = 750`

  `a × (111 + 11 + 1 + 1 + 1) = 750`

  `a × 125 = 750`

  `a = 750 : 125`

  `a = 6`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )