Tìm x a) $\frac{x}{7}$ = $\frac{y}{4}$ và x – y = 3 b) (7 – 2x) ³ = 27

Question

Tìm x
a) $\frac{x}{7}$ = $\frac{y}{4}$ và x – y = 3
b) (7 – 2x) ³ = 27

in progress 0
Adalyn 5 tháng 2021-07-13T03:17:06+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T03:18:31+00:00

  a) Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

  $\frac{x}{7}$= $\frac{y}{4}$= $\frac{x- y}{7- 4}$= $\frac{3}{3}$= 1

  ⇔$\left \{ {{x=7} \atop {y=4}} \right.$ 

  b) (7 – 2x) ³ = 27

  ⇔ 7- 2x= 3

  ⇔ 2x= 4

  ⇔ x= 2

   

  0
  2021-07-13T03:18:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

  `x/7 = y/4 = (x-y) / (7-4) = 3/3 = 1`

  Suy ra 

  `x/7 = 1 → x = 7 . 1 = 7`

  `y/4 = 1 → y = 4 . 1 = 4`

  Vậy `x = 7`

  b) `(7 – 2x)³ = 27`

  `(7 – 2x) ³ = 3^3`

  `→ 7 – 2x = 3`

  `2x           = 7 – 3`

  `2x           = 4`

  `  x           = 4 : 2`

  `  x           = 2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )