tìm x a)x nhân 4+ x nhân 15=1919 b)x nhân x +172=272 c)135- x nhân ( x+1)=45 d)1+2+3+4+……+ x=465 làm hộ em ạ

Question

tìm x
a)x nhân 4+ x nhân 15=1919
b)x nhân x +172=272
c)135- x nhân ( x+1)=45
d)1+2+3+4+……+ x=465
làm hộ em ạ

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-09T09:43:57+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T09:44:57+00:00

  `a) `

  `x .4+x.15=1919`

  `x(4+15)=1919`

  `x.19=1919`

  `x=101`

  ` b)`

  `x .x+172=272`

  `x(172+1)=272`

  `x.173=272`

  `x=\frac{272}{173}`

  `c)`

  `135-x(x+1)=45`

  `x(x+1)=125-45=90`

  `=> x=9`

  `d)`

  `1+2+3+4+…+x=465`

  `\frac{(x+1)(x-1):1+1}{2}=465`

   `(x+1)x=930`

  `=> x=30`

  0
  2021-09-09T09:45:19+00:00

  Đáp án:

  a)x .4+ x . 15=1919

  => X.19=1919

  =>x=1919: 19

  =>101

  Vậy x=101

  b)x . x +172=272

  =>X²=272-172=100

  =>X=±10

  Vậy X=±10

  c)135- x .( x+1)=45

  =>x. (X+1)=135-45=90

  =>x²+x-90=0

  => x²+10x-9x-90=0

  => (x+10)(x-9)=0

  => x=-10;x=9

  Vậy x∈ {-10;9}

  d)1+2+3+4+……+ x=465

  => $\frac{x(x+1)}{2}$ =465

  => x(x+1)=930

  =>x=30

  Vậy x=30

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )